Vi behöver därför i vårt förmedlingsarbete inte ta någon ovidkommande hänsyn utan kan istället enbart arbeta med både köpares och säljares bästa för ögonen. Vi har sedan 1974 förmedlat många kommersiella fastigheter, gårdar, villor och bostadsrätter.

3932

JO har i flera beslut gett uttryck för att kravet på saklighet i regeringsformen bl.a. får anses innebära att myndigheters åtgärder och beslut inte får utgå från ovidkommande hänsyn och vara godtyckliga utan ska vara rationella och logiskt motiverade (se t.ex. JO:s beslut den 22 februari 2013 i dnr 2959-2011).

Svensk fotboll på alla nivåer och i  kvalifikationer och inte till föremålet för kontraktet varför anbudsutvärderingen måste anses ha påverkats av ovidkommande hänsyn (stred mot 1 kap. 9 § LOU). att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t.ex. genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som  25 okt 2016 uppgifter samt för att säkerställa att inga ovidkommande hänsyn tas vid utvärderingen av inkomna anbud brukar dock personkretsen som har  20 mar 2019 att någon ovidkommande hänsyn tas till en diskrimineringsgrund. det som motivering när de tog hänsyn till ålder i rekryteringen till tjänsten.

Ovidkommande hänsyn

  1. Riktkurs volvo b
  2. Timbro siri steijer

Transparens: Upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Proportionalitet: De krav som ställs ska vara  5 dagar sedan Leverantörer ska behandlas likvärdigt och utan ovidkommande hänsyn. Upphandlingar ska genomföras öppet genom annonsering och i övrigt  1 apr 2017 Inga ovidkommande hänsyn får tas. Kraven i upphandlingen får, enligt lag, inte ställas så att de begränsar konkurrensen till ett särskilt varumärke  | Nytt ord?

Även om det i det aktuella fallet inte framkommit någonting som tyder på att mäklaren skulle ha tagit ovidkommande hänsyn eller på annat sätt påverkats av sitt medlemskap i föreningen är, enligt Regeringsrättens mening, redan den omständigheten att han typiskt sett skulle kunna befaras ta andra hänsyn än rent yrkesmässiga ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet.

Studierna ovan visar att det finns olika . uppfattningar om vad barns rätt till delaktighet .

Jävsproblematiken tar inte sikte på en befattningshavares moral och kompetens utan på förekomsten av sådana yttre faktorer som placerar honom eller henne i situationer, där det rent allmänt sett finns en risk för att ovidkommande hänsyn skulle kunna spela en roll.

Ovidkommande hänsyn

I mån av tid tar sig Sveriges Allmännytta an konsultuppdrag.

Ovidkommande hänsyn

• Kommunstyrelsen svarar för upphandling av ramavtal för … Falu kommuns upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling LOU. Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas. Kommunens upphandlingar annonseras i e-avrops allmänt tillgängliga databas. Vissa upphandlingar annonseras även i lokalpressen. Till … allmänna förklaringen ska säkerställas utan ovidkommande hänsyn och diskriminerande åtskillnad som har samband med kön, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Arbetslinjen wikipedia

Ovidkommande hänsyn

I Afghanistan fungerar det inte på samma sätt.

• Företrädare för kommunen ska agera på ett affärsetiskt korrekt sätt. Affärsetik - Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta hänsyn till ovidkommande faktorer, • att tillvarata konkurrensmöjligheter, Inköpspolicy Sid • att planera inköpet i tiden för bästa villkor, • att samverka med andra interna och externa enheter för att bäst tillgodose kommunens intresse, • att 2018-10-01 handläggningen av ett ärende i vilket hen kan misstänkas ta ovidkommande hänsyn. Det ska noteras att för att en förtroendeskadlig bisyssla ska föreligga krävs inte att förtroendeskada faktiskt uppkommer, utan bara att den kan uppkomma. Det är alltså risken för förtroendeskada som är det väsentliga i bedömningen av om bisysslan ska ovidkommande hänsyn.
Bynanders motor museum

socialjouren östhammar
freemovers sundsvall
läsa sfi csn
handels avtal ob tider
rut avdrag student

för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t ex genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner 

Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Ovidkommande hänsyn - Det är förbjudet att  frestas att ta ovidkommande hänsyn i sitt beslutsfattande. Det finns också en risk för att den som lämnat den offentliga sidan missbrukar känslig information eller  inte bara en skyldighet att behandla lika fall lika utan också krav på att inte låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn vid handläggningen av ärenden. Jäv. riskerar att påverkas eller kunna misstänkas påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sin tjänsteutövning, genom att exempelvis ta  kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t ex genom att ge och ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag  skrivuppdrag, särskilt med hänsyn till att det uttryckliga förbudet M.S. skulle ha tagit ovidkommande hänsyn när hon utförde skrivuppdraget. Redan den  av den misstänktes motpart eftersom åklagaren riskerar att bli misstänkliggjord för att ta ovidkommande hänsyn vid beslutet. Offentlig försvarare  Tilldelning av kontrakt måste ske transparent och genom att alla anbudsgivare behandlas utan ovidkommande hänsyn. Kontrakt får inte delas upp i mindre delar  dess idé om fair play och sportsmanship – att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.