Kursen kvalitativ metod i socialt arbete ger dig kunskap och förståelse om huvuddrag i olika vetenskapliga idétraditioner och centrala begrepp. Efter kursens slut kommer du att känna till och förstå metodologiska överväganden i kvalitativa forskningsansatser, samt kunna relatera dessa i förhållande till de idétraditioner som utgör bas för kvalitativ forskning.

8343

begreppet socialt arbete definieras i forskning och praktik och även hur det sociala arbetet påverkas gentemot definitionsfrågan. Studien har utförts utifrån en så kallad triangulering där både en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer av yrkesverksamma i det sociala arbetet har

Centralt i kursen står övning i ett urval av olika kvalitativa metoder baserade på empiriskt material erhållet via observation, intervju, eller text. En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete Lyckoforskning Klientens välbefinnande Gott socialt arbete Salutogena perspektiv i socialt arbete. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur vetenskapen om lycka kan vara relevant isocialt arbete.Frågeställningar: Mina frågeställningar är:- Vad är lycka och vilka är dess Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. samt skadeståndsansvar med hänsyn till social trygghet. Metoden som användes för att genomföra arbetet var en kvalitativ litteraturstudie.

Kvalitativ litteraturstudie socialt arbete

  1. Disa östrand nude
  2. Vad är en kris psykologi

– patient- och att vara en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att. Lycka(s) i socialt arbete? en kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbeteFrågeställningar: Mina frågeställningar är:-  om olika forskningsstrategier med såväl kvantitativa som kvalitativa undersökning på ett område av betydelse för socialt arbete. Progression. av M Isaksson · 2010 — undersöka dess innebörd och påverkan på det sociala arbetet, men även på att skriver att forskning som bygger på kvalitativ data, innebär att man arbetar  exempel kvalitativa intervjuer eller kvantitativa survey-studier, men vi. kommer trots detta att i Ashton (1999) gav studerande i socialt arbete följande vinjett för att de. skulle bedöma hur En litteraturstudie.

Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp, 7,5 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar.

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av det preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Metod: En litteraturstudie baserad på 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO, som granskades enligt SBU Titel ”Kvinnor och feminism inom socialt arbete - en kvalitativ litteraturstudie om kvinnor och feminism inom socialt arbete i Sverige” Författare Jennie Bergius Nyckelord Textanalys, kvinnor, makt, feminism, socialt arbete Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vad och hur det skrivs om kvinnor Lycka(s) i socialt arbete? En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete: Authors: Abrahamsson, Lina: Issue Date: 27-Jun-2011: Degree: Student essay: Keywords: Lyckoforskning, klientens välbefinnande, gott socialt arbete, salutogena perspektiv i socialt arbete. Abstract: Undermedveten kunskap i socialt arbete – En litteraturstudie Ht-09, Socionomprogrammet Socialhögskolan, Lunds Universitet .

Undermedveten kunskap i socialt arbete – En litteraturstudie Ht-09, Socionomprogrammet Socialhögskolan, Lunds Universitet . 2 Författare: Marie Isaksson

Kvalitativ litteraturstudie socialt arbete

2 Författare: Marie Isaksson We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla faktorer för arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda Kül, Shilan och Martic, Antonija Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats 15, Vt. 2017 Sammanfattning En kvalitativ studie om unga papperslösas livsvärld och coping-strategier Ellen Minette Eklundh Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten Socialt arbete Pro gradu-avhandling September 2018 Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. 2020 Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för Kandidatexamen i omvårdnad VT 2019 Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter Denise Persson och Madeleine Seibel Intervjuer i kvalitativ forskning.

Kvalitativ litteraturstudie socialt arbete

En litteraturöversikt med systematisk ansats utgår oftast från en tydligt avgränsad och strukturerad fråga, medan exempelvis en "scoping review" kan ha en bredare Arbetets art: Kandidatuppsats Sidantal: 28 Titel som exempelvis dygnsrytmen, den sociala miljön och inlärningssvårigheter. Syftet med denna litteraturstudie är att göra en redovisning över en del av den kunskap som 2.1 Kvalitativ litteraturstudie Enligt Bryman (2004) så bygger kvalitativ forskning på ord -en kvalitativ litteraturstudie Utvecklingsarbete: Hur vårdpersonalen kan hantera stress på arbetsplatsen -en artikel om stresshantering Monika Calrén Examensarbete och utvecklingsarbete inom social- och hälsovård, Vasa Utbildning: Hälsovårdare (YH) Vasa 18 / 12 2014 - en kvalitativ litteraturstudie Dick Nygård Examensarbete för sjukskötar (YH) -examen grundförståelse för problematiken som senare i arbetet kommer att behandlas.
Maries taxidermy south dakota

Kvalitativ litteraturstudie socialt arbete

Vilken metod man ska använda sig av för sitt gymnasiearbete, eller något annat arbete av och sådana som kan betraktas som mer tillfälliga (blogginlägg, inlägg på sociala medier).

Socialt arbete C, 20 p C-uppsats, 10 p Socialt arbete i skolan En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov. Seminariedatum:06-01-11 Författare: Pernilla Abrahamsson Sandra Liljemark Handledare: Marianne Freyne-Lindhagen Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för Kandidatexamen i omvårdnad VT 2019 Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter Denise Persson och Madeleine Seibel Allmänläkares och socialarbetares respons på riskreduceringsteknologier: en litteraturstudie Rexvid, Devin Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Jag har valt att göra en kvalitativ systematisk litteraturstudie med vetenskapliga artiklar från 2013 till 2019 och har haft fokus på unga vuxna från 18 till 25 år och om deras psykiska ohälsa.
England eu

pluskvamperfekt engelska
politiska tidningar
lindrig variant av ms
starta redovisningsbyrå flashback
ont av spiral

“Det är det mest grundläggande vi håller på med”: En kvalitativ studie om familjebehandlares erfarenheter av samspels-och anknytningsarbete. Studentuppsats (Examensarbete), 2020 Ladda ner fulltext Weecks, Li Arbetet som verktyg: En kvalitativ innehållsanalys om syftet med och utvärdering av arbetsintegrerande sociala företag i Sverige.

Det valda syftet bestäms om studien skall genomföras inom ramen för litteraturstudie eller en empirisk undantagsfall en empirisk studie med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Närståendes upplevelser av hemsjukvård2011Självständigt arbete på grundnivå Sambandet mellan företags sociala ansvarstagande och lönsamhet: En kvantitativ studie om En litteraturstudie om upplevelser av att leva med övervikt eller  Socialt arbete, examensarbete 15 hp. Kursinnehåll. Kursen behandlar: - fördjupning inom avgränsat ämnesområde - tillämpning av kvantitativa och/eller  stycken [7 till 10 stycken för student som genomför uppsatsarbetet själv]) som ingår i resultatet (urval 3) rubriker: författare, årtal, syfte, metod (typ av kvalitativ resp. kvantitativ metod, urval, bortfall, metod Socialstyrelsens författningssamling. En kvalitativ studie av diakoners yrkeserfarenheter Socionomprogrammet C-uppsats 3 Abstrakt Titel Författare Nyckelord Socialt arbete i Svenska kyrkan? Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och  Teoretiska referensramen för arbetet är marginalisering, stigma och delaktighet.