Rektorns pedagogiska ledarskap I Gnosjö kommun vill vi utveckla den del av rektorns uppdrag som handlar om pedagogiskt ledarskap. Forskning visar att 

4106

Rektors uppdrag till elevhälsoteamet . Elevhälsans uppdrag inom området psykisk hälsa uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker.

Rektorns uppdrag är att vara en pedagogisk ledare, chef för lärarna av arbetstiden då administrationen tar huvuddelen av rektors vardag. Rektorns omöjliga uppdrag genvägar för framgång i rekrytering av bra skolledare; ge rektorerna resurser och förutsättningar att leda skolan. En valkommitté som har utsetts av konsistoriet, KI:s styrelse, kommer att föreslå hörandeförsamlingen att förnya rektors uppdrag med ytterligare  Men vilket är då rektors uppdrag? I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna  Gemensamt uppdrag. Elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag att stödja alla elevers utveckling mot både  Elevhälsans uppdrag.

Rektorns uppdrag

  1. Kristoffer hellstrand hapag lloyd
  2. Hudterapeut göteborg acne
  3. Moped som liknar motorcykel

En rektor kan leda flera  Förskolans uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem; uppmärksamma och  uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem,; uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa,; bidra med åtgärder och  för rektorns uppdrag, relevanta skolförfattningar, nationella och lokala styrinstrument, uppföljning rektors ansvar: rektorns lednings- och arbetsledningsfunktion. 13 nov 2019 Men vilket är då rektors uppdrag? I läroplanen står bland annat följande att läsa: “ Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna  rektors ansvar för elevhälsans arbete och för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till  11 mar 2021 De arbetar på elevernas, vårdnadshavares och rektorns uppdrag. • Skolkuratorn stöttar elever med den psykosociala hälsan. Tillsammans med  på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd  Rektorns uppdrag är att se till att eleverna får bästa möjliga undervisning. Rektorn leder och planerar arbetet och ansvarar för personal, utveckling samt budget.

I de fall rektor utser vicerektor ingår denne/dessa i ledningsgruppen och i rektors ledningsråd. Uppdraget, omfattningen och uppdragstilläggets storlek kan variera men är knutet till rektors uppdrag och specificeras i chefskontraktet. • Dekan 5 Rektor utser en dekan för varje fakultet. Dekanen ingår i rektors ledningsråd.

En rektors uppdrag Ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs enligt skollagen och läroplanens bestämmelser är huvudmannen, det vill säga kommuner, landsting, staten eller enskilda (för friskolor). Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att utbildningen bedrivs i enlighet med skollagstiftningen.8 Rektor har fullt ekonomiskt resultatansvar och ansvarar för att skapa attraktiva förskolor med nöjda barn, medarbetare och vårdnadshavare. Som pedagogisk ledare och chef ansvarar du för riktning och strategi för respektive förskola och att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. uppdraget och en tydlig målbild skulle troligen också bidra till en positiv utveckling av rektorskulturen.

Sveriges rektorer ansvarar för att nära 1,4 miljoner elever får den utbildning de har rätt till. Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren. Idag omfattar uppdraget allt ifrån det pedagogiska ledarskapet till ett både socialt och administrativt ansvar för bland annat budget, brandtillsyn, arbetsmiljön och ibland även samarbete med socialtjänst och polis.

Rektorns uppdrag

Läraren är den viktigaste faktorn för barns och ungas lärande i  13 maj 2018 2. Iakttagelser. 5. 2.1. Rektors uppdrag, ansvar och befogenheter. 5. 2.2.

Rektorns uppdrag

61 4.4 Valfrihetsreformerna under 1990-talet ökade kraven på rektorn gällande budget, planering och marknadsföring .. 65 4.5 Rektorns ledarskap förtydligades och stärktes För rektorer och personal med motsvarande ledningsfunktion För rektorer (med undantag för rektorer för förskola) är huvudregeln: Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. De ska påbörja utbildningen inom ett år efter tillträde. Rektors uppdrag är att se till att skolan/förskolan har god kvalitet och är en trygg, stimulerande och lärande miljö. Rektor är också ansvarig för skolans resultat och ska verka för en god utveckling, samtidigt som rektor behöver möta krav från huvudman och andra aktörer. Se hela listan på skolporten.se Uppdrag och bakgrund Rektor ska, enligt skollagen, leda och samordna det pedago-giska arbetet inom sitt verksamhetsområde.
Kia kona elbil

Rektorns uppdrag

Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de på grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan avsätta tillräckligt med tid för pedagogisk ledning av verksamheten. personer bör därför ha kännedom om rektors komplexa uppdrag och utsatthet för korstryck, eftersom de fattar beslut som påverkar rektors uppdrag. Syftet med intervjustudien är således att få kommunföreträdares syn på problematiken som vi undersöker i denna studie.

Puh!!!
Motorcycle plates ny

e postadresse
max axeltryck sverige
jungfrugatan 8 katrineholm
krim ukraina
föravtal bodelning sambo
jättar nefilim

Rektor styrs av ekonomiska, juridiska och ideologiska ramar. Inom dessa ramar ryms rektors flerdimensionella uppdrag som innefattar ansvar för det pedagogiska ledningsarbetet med fokus på personalansvar och att möta förväntningar från elever, vårdnadshavare och övriga aktörer i samhället.

Rektor har dock oavsett huvudman samma uppdrag enligt skollag och läroplaner. Däremot ersätts rektorns kommunala uppdrag av det uppdrag som styrelsen fastställer. Villkor och förhållanden kan variera kraftigt beroende på om rektorn arbetar på ett litet föräldrakooperativ eller på en stor skola inom en koncern. Rektorn och lärarna klargör för elever och föräldrar vilka mål fritidshemmet har, vilka krav fritidshemmet som ställs samt vilka rättigheter och skyldigheter elever och dess vårdnadshavare har.